Sociala medier som miljö för relationer och försäljning

Det här är en digital influerare

Idag är sociala medier ett självklart verktyg och en miljö för interaktion och kommunikation och används som  plattform både privat och i arbetslivet. Plattformar byggs, nya kanaler uppstår blir det allt mera uppenbart att det innehåll som skapas idag i PR-syfte är beroende av att se och förstå målgrupper samt en allt tätare uppföljning vad gäller dataanalys. 

Sociala mediernas utveckling inom PR-området har varit omvälvande och direkt påverkat kommunikationsprocesser. En allt mera strategisk SMI-kommunikation har inträtt och förändrat spelplanen inom samtliga ämnesområden och när det kommer till PR-området handlar relationsbyggandet om att bilda opinion genom att förstå och hantera relationer och varumärken – med andra ord är fokuseringen på win- win relationer. Det är en del av en strategisk kommunikation i sig men den utgår mera från att skapa ett “påverkansförhållande” och är på det sättet en separat del av helheten inom strategisk kommunikation. 

Nya förutsättningar skapas för strategisk kommunikation i och med de sociala mediernas framväxt och framfart. Digitala kanaler förändras, kommunikationen blir allt mera online och komplexiteten mellan den traditionella synen på sändare och mottagare och den kommunikationsmiljö som nu verkar digitalt ökar.

En stor del av den försäljning som görs på sociala medier är en så kallad “relationsmarknadsföring”. Här är den digitala influeraren i fokus – men influeraren behöver inte vara en så kallas makroinfluerare längre med många följare. Numera mäts engagemanget kopplat till resultat och effekt mera än antal gillanden eller följare.  För att ta avstamp i relationsmarknadsföring och försäljning ser vi närmare på hur en digital influerare idag fungerar, vilken makt den kan anses ha och vilken roll influering har när det kommer till försäljning. 

Så här fungerar digitala influerare

  •  Digitala influerare på sociala medier, SMI:s,  fungerar som ett naturligt säljverktyg vars potential växer.  Att höras, synas, tolkas, förmedla och styra opinionen är viktigt och för det behövs starka opinionsledare: i form av röster
  • Digitala influerare utgör de nya aktörerna med inflytande som inte längre kräver en geografisk närhet. Det finns olika aspekter av influering och det finns inte en enda entydig roll för en digital influerare idag – fenomenet personlig influering kan definieras men när det kommer till olika former av utövande, behöver det beaktas att det finns olika roller och motiv bakom och att digitala influerare idag även påverkas i sin tur av samhällsopinionen och utgör ingen direkt isolerad part som den tredje part traditionellt ansetts vara.
  • Ett samarbete med influerare kan innebära ett strategiskt vägval där man  optimerar egen synlighet och en tredje parts synlighet på sociala medier.
  • En influerare, förmedlare och tredje part tenderar ha en betydande förmåga till personlig kommunikation vilket även stöds av forskning som visar att människor förlitar sig på den formen av kommunikation fram om andra kommunikationsformer
  • En influerare anses ha karisma, nätverk och kunskap och inom forskningen kan man definiera den digitala influeraren bl.a. som en inflytelserik aktör med digital påverkan. Den digitala influeraren kännetecknas av popularitet, självständighet och som en tredje part som formar publikens attityder  genom bloggar, tweet och sociala medier.  Det innebär att relevanta relationer etableras på grund av en specifik målsättning.  

 

Fem tips på hur du använder kunskapen i praktiken

  1. Din försäljning kan växa genom val av rätta kanaler och plattformer samt genom målgruppstänk och samarbete med olika tredje parter. Försäljning 2023 handlar om att bygga relationer och tillsammans med en aktör som en influerare kan du stärka din egen kundrelation. 
  2. En influerares medverkan betyder inte alla gånger ett kommersiellt samarbete – i många fall kan det landa i produktsamarbete också. Eller till och med “åsiktssamarbete”.
  3. Om du använder dig av andra kanaler och digitala influerare i din försäljning – se då till att vara extra försiktig med hur du väljer. Gör din egen riskanalys när en tredje part används och se till att värderingar och profil går hand i hand med din egen. 
  4. En influerare kan vara en mikroinfluerare med under 1000 följare. Det som räknas är trovärdighet och engagemang som influeraren kan skapa. 
  5. Målgruppsanalysera i samtliga fall och gör det strategiskt: vem vill du nå, vilken relation har du med den gruppen idag? Vem lyssnar en grupp på och vilka slutsatser kan du dra kollektivt?

 

Anna Bertills, Bertills & Jung