Integritetspolicy


Skyddet av dina personuppgifter är en grundläggande rättighet och vi på Bertills & Jung Ab iakttar att dina, det vill säga den registrerades, rättigheter realiseras vid behandlingen av personuppgifter i samband med din registrering som Kund eller Användare på portalen Supportme.

I den här integritetspolicyn går vi igenom varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är vid behandlingen av dina personuppgifter då du besöker den av Bertills & Jung Ab upprätthållna portalen Supportme och vid användningen av de tjänster som där erbjuds.

Vi respekterar våra Kunders eller Användares integritetsskydd och förbinder oss att skydda personuppgifterna i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen.

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad 28.1.2020.


Personuppgiftsansvarig

Bertills & Jung Ab (nedan ”vi” eller ”oss”)
FO-nummer: 2920653-9
Rådhusgatan 21
65100 Vasa
Telefon: 040-5177140
E-post: info@supportme.fi

Som den personuppgiftsansvariges kontaktperson fungerar Yasmine Hedman, yasmine@supportme.fi.


Syftet med behandling av personuppgifter och behandlingens omfattning

Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter enbart för ändamål som definierats på förhand. Vi är måna om att försäkra oss om att vi har åtminstone en laglig grund för att spara och behandla personuppgifter. De huvudsakliga ändamålen och de lagliga grunderna är gällande erbjudande och tillhandahållande av HR-relaterade dokument, föreläsningar, webbkurser, blanketter, tester, mallar, förmedling av experttjänster och HR-stödverktyget SupportConsulting att vi

genom marknadsföring vill erbjuda potentiella kunder en möjlighet att använda våra tjänster (i samband med vilken kan inkludera en eventuell relaterad profilering) och därigenom behandlar personlig information;

genom att medverka till att förbättra och förenkla HR-ärenden kan behandla personlig information i syfte att utveckla Supportme:s affärsidé och analysera användningen av tjänsten mm.;

genom att upprätthålla och utveckla hemsidorna i syfte att säkerställa fungerande hemsidor kan behandla vissa personuppgifter (mer information om cookies hittar du längre ner i dokumentet).;

dessutom bearbetar personlig information i samband med kontaktförfrågningar;

i samband med registreringen som Kund eller Användare och under kund- eller användarförhållandets gång även behandlar personlig information särskilt med utgångspunkt i leverans av tjänster, fakturering, indrivning och behandling av kundrespons.

Gällande dessa ändamål är grunderna framför allt utförande och förberedelse av avtal, iakttagande av lagstadgade skyldigheter (till exempel bokföring och beskattning) och våra berättigade intressen. Behandlingen av personuppgifter baserar sig på vårt berättigade intresse att vårda kund- eller användarförhållandena och få nya Kunder eller Användare. I vissa fall baserar sig behandlingen på ditt samtycke (till exempel när det gäller viss elektronisk direktmarknadsföring).

Vi samlar inte in personuppgifter via sociala medier och privatmeddelanden bevaras bara under den aktiva användningen, det vill säga under diskussionen. Efter det avlägsnas de. Inga känsliga uppgifter behandlas i kanalerna på sociala medier.

När du, i egenskap av användare av olika kanaler på sociala medier, har godkänt användarvillkoren för respektive kanal och använder kanalen i fråga är du personuppgiftsansvarig. Vi ansvarar inte för den personliga information hos en registrerad användare av en eller flera kanaler på sociala medier och förbinder oss således inte heller att skydda sådan information.


Vilka slags personuppgifter samlas in och hur samlas personuppgifterna in?

Som utgångspunkt samlar vi in våra Kunders eller Användares personuppgifter samt potentiella kunders personuppgifter från de berörda Kunderna/Användarna/potentiella kunderna själva genom att de tar kontakt/upprätthåller kontakt genom de kontaktverktyg som finns på Supportme:s hemsidor. Gällande potentiella kunder kan vi samla in underlag från till exempel LinkedIn eller den potentiella kundens hemsida mm.

För de i punkt 2 angivna ändamålen behandlar vi följande kategorier av personuppgifter:
namn;
adress;
leveransadress;
telefonnummer;
e-postadress;
språk;
avtalsuppgifter;
faktureringsuppgifter;
transaktions- och köpuppgifter;
e-postkorrespondens;
uppgifter i anslutning till kontaktförfrågningar;
uppgifter i anslutning till nedladdning och användning av digitalt innehåll på Supportme, det vill säga hur du använder hemsidan www.supportme.fi;
uppgifter om klagomål och begäran från registrerade och
samtycken (för elektronisk direkt marknadsföring och rekrytering).

Vänligen notera att det som avgör vilka personuppgifter som behandlas och omfattningen av denna behandling är din ställning, till exempel om du verkar i egenskap av Kund eller Användare eller besöker våra hemsidor.


Vår hantering av cookies

Genom att använda denna hemsida godkänner du att vi får ställa cookies på din dator, pekplatta eller mobilenhet.

Cookies är små datafiler som lagras till din dator när du ansluter till en webbplats. Cookies känner igen din dator, pekplatta eller mobilenhet när du kommer till webbplatsen och på detta sätt förbättrar cookies webbplatsupplevelsen.

På Supportme används ett system som använder cookies. Med hjälp av detta system kan vi till exempel se hur många som besöker våra hemsidor och på vilket sätt. Genom denna information kan vi i vår tur utveckla och effektivera hemsidorna.

Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningarna för din webbläsare så att du meddelas varje gång cookies sänds till din dator, pekplatta eller mobilenhet. Alternativt kan du helt och hållet förhindra cookies.

I det fall att du förhindrar eller på annat sätt begränsar tillgången till cookies kan det hända att vissa funktioner på våra hemsidor inte fungerar korrekt.


Dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter i egenskap av registrerad kan du vända dig till [info@supportme.fi]. Som utgångspunkt är det kostnadsfritt att utöva de rättigheter du har i egenskap av Registrerad. Vi förbehåller oss dock rätten att ta ut en rimlig avgift om begäran är av repetitiv art eller uppenbart ogrundad eller oskälig.

Du kan påverka insamling och behandling av uppgifter på olika sätt:

Kontroll, korrigering och avlägsnande av uppgifter
Den registrerade har rätt att granska de personuppgifter som har registrerats om honom eller henne. På den registrerades begäran korrigerar, avlägsnar eller kompletterar vi personuppgifter som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade med avseende på behandlingens syfte.

Överföring av uppgifter från ett system till ett annat
Den registrerade kan begära att de personuppgifter han eller hon har angett kan överföras till honom eller henne själv eller en annan personuppgiftsansvarig genom att kontakta den adress som nämns i början av denna integritetspolicy. En förutsättning är dock att det är fråga om uppgifter som ifrågavarande Kund eller Användare själv har angett och att de behandlas automatiskt på basen av samtycke eller avtal.

Rätt att förbjuda direktmarknadsföring
Den registrerade kan när som helst förbjuda överlåtelse och behandling av sina uppgifter för direktmarknadsföring genom att trycka på en länk som finns i slutet av elektroniska direktmarknadsföringsmeddelanden eller genom att kontakta den adress som nämns i början av denna integritetspolicy.

Rätt att göra invändningar och begränsning av behandlingen
Den registrerade har, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse. I sådana fall begränsas behandlingen under den tid som grunderna gällande invändningar mot behandlingen bedöms. Behandlingen kan också begränsas bland annat under den tid då personuppgifterna kontrolleras i det fall en Kund eller Användare bestrider personuppgifternas korrekthet.

Rätt att återta samtycke
Den registrerade kan när som helst återta sitt samtycke genom att kontakta den adress som anges i början av denna integritetspolicy.

Rätt att framställa klagomål
Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter hoppas vi att du och vi inledningsvis kan föra en dialog och att det finns möjlighet att reda ut saken. I Finland är dataombudsmannens byrå den övervakande myndigheten. Du kan givetvis också kontakta denna myndighet direkt.


Hur skyddar vi de uppgifter vi behandlar?

Genom vidtagande av organisatoriska och tekniska åtgärder säkerställer vi att dina uppgifter är trygga till alla delar, skyddade från obehörig behandling och inte förstörs, raderas, ändras eller olovligen överförs.

Personer som behandlar personuppgifter omfattas av tystnadsplikt. Uppgifterna är samlade i databaser, vilka är skyddade av användarnamn och lösenord samt tekniskt skyddade av brandmur.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge som de behövs för ändamålet för vilket de samlades in eller som lagen kräver. Det är således inte alltid möjligt att definiera lagringstiden på förhand, men följande omständigheter ska i varje fall beaktas:

Uppgifter för marknadsföring bevaras i typiska fall så länge som ifrågavarande Kund eller Användare inte har förbjudit mottagande av marknadsföringsmeddelanden och uppgifterna i övrigt inte är föråldrade. Om en Kund eller Användare förbjuder marknadsföring bevarar vi denna uppgift om förbudet och kontaktuppgifterna för att kunna säkra att förbudet åtlyds.

Vi kan vara förpliktigade att bevara vissa av våra Kunders eller Användares personuppgifter för att uppfylla bokföringslagen eller annan tvingande lagstiftning också efter att kund- eller användarförhållandet eller någon annan grund för behandling av personuppgifter upphört.


Till vilka tredje parter lämnas dina personuppgifter ut?

Personuppgifter som hanteras i anslutning till ditt kundförhållande lämnas ut till våra samarbetspartners enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna erbjuda dig våra tjänster och utföra och förverkliga ditt avtal tillsammans med oss eller om du har samtyckt till det.

Samarbetet grundar sig på skriftliga avtal som säkerställer att dina personuppgifter är skyddade. Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter i enlighet med de lagliga skyldigheter som åläggs oss därtill.


Behandling av personuppgifter utanför EU/EES-området

Vi behandlar inte personuppgifter utanför EU/EES-området.

Kontakt

Förfrågningar som gäller denna integritetspolicy kan sändas till den person som nämns i början av registerbeskrivningen.

Övervakningsmyndighetens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768
E-post: tietosuoja@om.fi