SupportMes beställnings- och användarvillkor


BESTÄLLNINGS- OCH ANVÄNDARVILLKOR

Dessa beställnings- och användarvillkor (nedan ”Villkor”) är i kraft från och med 28.1.2020 och är tills vidare i kraft. Integritetspolicyn är uppgjord 28.1.2020 och är tills vidare i kraft.

Vi ber dig att du regelbundet besöker våra sidor i syfte att bekanta dig med möjliga uppdateringar av Villkoren och integritetspolicyn.

Tillämpningsområdet för Villkoren och Tjänsteleverantör

Dessa Villkor tillämpas på tjänster (nedan ”Tjänst” eller ”Tjänster”) som erbjuds via portalen SupportMe (via olika från tid till tid ikraftvarande nätverksadresser såsom exempelvis www.supportme.fi) och på det kundförhållande som genom registrering på portalen SupportMe uppstår mellan den 18 år fyllda fysiska personen, företaget eller annan juridisk person (nedan ”Kund”) och tjänsteleverantören Bertills & Jung Ab (nedan ”Tjänsteleverantör”).

Dessa Tjänster gäller bland annat tillhandahållande och försäljning av HR-relaterade dokument, föreläsningar, webbkurser, blanketter, tester, mallar, förmedling av experttjänster och HR-stödverktyget SupportConsulting.

Bertills & Jung Ab tillhandahåller SupportMe (nedan ”Portalen” eller ”SupportMe”). Portalen hjälper företag att förbättra och förenkla sina HR-ärenden. SupportMe:s mission är att visa att välskötta HR-avdelningar gynnar arbetsklimatet och lyfter verksamheten, vilket i sin tur skapar framgångsrika, växande företag. Här är SupportMe företagets högra hand.

Genom att köpa Tjänster inom olika områden såsom arbetshandledning och coachning, kommunikation och ledarskap, juridik och arbetsrätt, rekrytering och utvärdering samt genom användning av HR-stödverktyget SupportConsulting kan vardagen för de som sköter HR-frågor underlättas. SupportMe skapar alltså en gedigen digital informationsbank.

Uppkomsten av avtal

 

Ett bindande avtal mellan Tjänsteleverantören och Kunden uppstår när Kunden har gjort en beställning av en Tjänst på Portalen som upprätthålls av Tjänsteleverantören och Tjänsteleverantören har behandlat beställningen och bekräftat att den godkänns eller Kunden och Tjänsteleverantören har på annat sätt ingått ett skriftligt eller elektroniskt undertecknat avtal eller på annat sätt skriftligen gett sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas.

Kunden godkänner dessa Villkor och Tjänsteleverantörens integritetspolicy i samband med att en beställning av en eller flera Tjänst/Tjänster görs på Portalen och Kunden registrerar sig som användare (nedan ”Användare”) av Tjänsten/Tjänsterna i fråga och förbinder sig att åtlyda villkoren under hela den tid som avtalet är i kraft. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att inte godkänna en Kunds beställning. Dessa villkor tillämpas på det parterna emellan varande avtalet under hela avtalets giltighetstid.

Tjänsternas innehåll

Tjänsteleverantörens avgiftsbelagda Tjänster som administreras via webbshopen är HR-relaterade dokument, föreläsningar, webbkurser, blanketter, tester och mallar. Tjänsteleverantören svarar för att Tjänsternas innehåll till väsentliga delar motsvarar de beskrivningar och definitioner som Tjänsteleverantören presenterar på Portalen. Tjänsterna beskrivs mer specifikt på Portalen.

Ändringar i Villkoren och Tjänsterna

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att från tid till annan göra ändringar i dessa Villkor och Tjänster. Tjänsteleverantören informerar om väsentliga förändringar i villkoren och Tjänsterna på Tjänsteleverantörens Portal och/eller åt sina Kunder eller Användare per e-post. Sådana förändringar träder i kraft på det angivna datumet.

För det fall att något datum för ändringens ikraftträdande inte särskilt har angetts träder ändringen i kraft då ändringen har gjorts.

Genom att Kunden eller Användaren fortsätter att använda villkoren även efter att en ändring/ändringar ägt rum anses Kunden eller Användaren ha godkänt ändringarna och förbinder sig således att iaktta ändringarna i fråga.

Användningen av Tjänsterna

Kunden eller Användaren förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor, ikraftvarande lagstiftning och god sed. Det är således förbjudet för Kunder att använda Tjänsten/Tjänsterna på ett sätt som är olagligt, olämpligt eller skadligt och har anknytning till olagligt, orättmätigt, olämpligt eller skadligt syfte eller annan motsvarande verksamhet.
Genom att ingå avtal tillsammans med Tjänsteleverantören får Kunden eller Användaren en begränsad, icke-exklusiv användarrätt till den valda Tjänsten/de valda Tjänsterna. Denna användarrätt inleds när Kunden eller Användaren har ingått ett avtal gällande en Tjänst/Tjänster, skapat ett användarnamn och lösenord samt erlagt betalning för den Tjänst/de Tjänster Kunden eller Användaren placerat i varukorgen.

Som utgångspunkt är Tjänsteleverantörens avgiftsbelagda Tjänster som administreras via webbshopen – det vill säga HR-relaterade dokument, föreläsningar, webbkurser, blanketter, tester och mallar – nedladdningsbara och tillgängliga från och med det datum Kundens eller Användarens användarrätt inleddes, det vill säga efter avtal ingåtts, användarnamn och lösenord skapats samt betalning erlagts.

Tjänsteleverantörens avgiftsbelagda Tjänster som administreras via webbshopen – det vill säga HR-relaterade dokument, föreläsningar, webbkurser, blanketter, tester och mallar – och användarrätten till dessa är alltid personlig och tillhör den Kund eller Användare som uppkommit i samband med beställningen. En Kund eller Användare kan således inte överföra sin användarrätt till Tjänsten/Tjänsterna till någon annan, eftersom det är enbart möjligt att få tillgång till Tjänsten/Tjänsterna i fråga via Kundens eller Användarens egna sidor på Tjänsteleverantörens Portal.

Kunden eller Användaren får fritt använda HR-relaterade dokument såsom avtalsmallar inom ramarna för sin egen interna affärsverksamhet och även redigera och kopiera sådana HR-relaterade dokument. Kunden eller Användaren får inte på något sätt medverka till att den av denne betalda Tjänsten blir föremål för offentlig distribution eller på annat sätt sprids offentligt i exempelvis sociala medier.

I samband med att Kunden eller Användaren köper standardiserade Tjänster såsom HR-relaterade dokument och mallar samt webbkurser förstår och godkänner Kunden att Tjänsten/Tjänsterna på inget som helst sätt är skräddarsydd/skräddarsydda att vara lämplig för den specifika Kundens eller Användarens individuella behov.

I det fall Tjänsteleverantören har fog att misstänka att Kunden eller Användaren inte har iakttagit och åtlytt dessa villkor har Tjänsteleverantören rätt att avlägsna användarrätten från denna Kund eller Användare eller att vidta andra behövliga åtgärder. En Kund eller Användare har i ett sådant fall inte rätt till skadestånd eller till återbäring av redan erlagd betalning.

All slags försäljning, återförsäljning och distribution av Tjänsteleverantörens Tjänster är förbjudna utan Tjänsteleverantörens uttryckliga godkännande.

Registrering och användarnamn

Användning av avgiftsbelagda Tjänster förutsätter registrering. Registrering görs i samband med den första beställningen. Kunden svarar för att de uppgifter som han eller hon uppger är korrekta, exakta och sanningsenliga.

För att få tillgång till Tjänsterna behövs användarnamn och lösenord, och dessa uppgifter är alltid personliga. Kunden eller Användaren ansvarar för att han eller hon bevarar dem på ett tryggt sätt och att dessa uppgifter inte överlåts till någon annan.

I det fall att Kunden eller Användaren misstänker eller vet att dennes användarnamn och lösenord inte längre är tillförlitliga och konfidentiella och kan ha kommit i någon annans obehöriga ägo, bör Kunden eller Användaren informera Tjänsteleverantören om detta. Tjänsteleverantören har rätt att avlägsna användarnamnet och lösenordet eller på annat sätt förhindra tillgången till dessa uppgifter i det fall att Tjänsteleverantören med fog misstänker att uppgifterna i fråga inte längre är konfidentiella eller om Kunden eller Användaren inte längre åtlyder dessa Villkor eller i övrigt agerar i ond tro.

Immaterialrättigheter

Alla till Tjänsterna hörande immaterialrättigheter, inklusive till exempel mjukvaror, användargränssnitt, och innehåll som tillhandahållits av Tjänsteleverantören, ska fortsättningsvis kvarstå i Tjänsteleverantörens ägo samt i dess eventuella tredje parts licensgivares ägo.

De uppgifter som framgår av Tjänsterna

Trots att Tjänsteleverantören har planerat Tjänsterna på ett noggrant och aktsamt sätt och strävat efter att försäkra sig om att all den information som framgår ur Tjänsterna är korrekt och uppdaterad ger inte Tjänsteleverantören garantier på att de uppgifter som framgår av Tjänsterna i alla lägen skulle vara felfria, exakta eller ständigt uppdaterade.

Kunden eller Användaren svarar själv för att den Tjänst/de Tjänster denne tagit del av lämpar sig för dennes användningsändamål, varpå Tjänsteleverantören inte ansvarar för vare sig direkta eller indirekta skador till följd av användningen eller tolkningen av de uppgifter som framgår ur Tjänsten/Tjänsterna. Kunden eller Användaren bör bedöma huruvida Tjänsten eller Tjänsterna lämpar sig för det avsedda användningsändamålet innan Tjänsten/Tjänsterna tas i bruk.

Det är även på Kundens eller Användarens ansvar att bedöma huruvida den information som finns på Portalen för att beskriva respektive Tjänster motsvarar Kundens eller Användarens specifika behov eller om Kunden eller Användaren ytterligare borde vända sig till en expert gällande just den specifika Tjänsten.

Underhåll av Portalen och Tjänsternas tillgänglighet

Portalen och däri tillgängliga Tjänster tillhandahålls i befintligt skick. Trots att Tjänsteleverantören har testat Portalen, Tjänsterna och deras tillgänglighet med hjälp av dator, surfplatta och smarttelefon kan Tjänsteleverantören inte garantera att Portalen och Tjänsterna i alla lägen fungerar felfritt och utan några som helst störningar på alla olika apparater samt att Portalens och Tjänsternas utformning är exakt likadan på olika apparater.

Tjänsteleverantören kan inte heller garantera att Portalen och Tjänsterna alltid, utan avbrott, är tillgängliga. I det fall tekniska problem uppstår med Portalen och Tjänsterna finns en helpdesk-tjänst tillgänglig vardagar under arbetstid klockan 8:00-16:00. Tjänsteleverantören kan inte hållas ansvarig för de apparater, tillbehör, internetanslutningar eller därmed jämförbar teknisk utrustning Kunden eller Användaren använder i syfte att använda Tjänsten.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för möjliga avbrott, uppdateringar, tekniska fel eller andra motsvarande orsaker på Portalen eller beträffande Tjänsterna samt inte heller för eventuella avbrott i de allmänna kommunikationerna. Vid temporära avbrott i tillgängligheten av mer varaktig karaktär till följd av exempelvis underhåll meddelar Tjänsteleverantören sina Kunder eller Användare om detta senast två (2) arbetsdagar innan avbrottet av mer varaktig karaktär inleds. Tjänsteleverantören svarar inte för någon skada som kan uppstå till följd av att Tjänsten/Tjänsterna inte till alla delar, hela tiden, fungerar felfritt.

Ansvarsbegränsning

Kunden eller Användaren använder Portalen och Tjänsterna på eget ansvar och på egen risk och Portalen jämte Tjänsterna är tillgängliga i befintligt skick.

Under inga omständigheter ska Tjänsteleverantören, dess anställda eller Tjänsteleverantörens samarbetspartners ansvara gentemot en Kund eller Användare för något som uppstår från eller på något sätt är kopplat till Kundens eller Användarens bruk av Tjänsterna i ond tro. Tjänsteleverantören, dess anställda och Tjänsteleverantörens samarbetspartners ansvarar inte för någon som helst indirekt skada eller indirekt ansvar som uppstår från eller på något sätt är indirekt relaterat till Tjänsten eller bruk av Tjänsten.
Tjänsteleverantören har dessutom inget ansvar för fel, avbrott eller kompabilitet i anslutning till Tjänsten och inte heller för dataskyddsrelaterade frågor utöver lagstadgat ansvar.

Tjänsteleverantörens standardiserade digitala innehåll inbegripande Tjänster såsom dokument, föreläsningar, webbkurser, blanketter och mallar samt beställning och leverans av dessa Tjänster till Kunden eller Användaren utgör inte juridiskt bindande råd eller ett uppdragsavtal mellan Tjänsteleverantören eller någon/några av dess samarbetspartners och Kunden eller Användaren. Ett juridiskt uppdragsavtal uppstår enbart om det mellan Kunden eller Användaren och Tjänsteleverantören eller mellan Kunden eller Användaren och någon av Tjänsteleverantörens samarbetspartners uppgörs ett separat uppdragsavtal eller därmed jämförbart dokument.

Dataskydd

Det är viktigt för Tjänsteleverantören att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Tjänsteleverantörens från tid till tid ikraftvarande integritetspolicy når du här < >.

Tjänsternas pris och leveransvillkor

Tjänsternas pris framgår i samband med respektive Tjänst på Portalen. Om inget annat anges är priserna i fråga momsfria och moms sätts därför på de respektive priserna i enlighet med från tid till tid gällande lagstiftning.

Tjänsteleverantören förbinder sig rätten att göra ändringar gällande priserna.

Användarrätten till Tjänsten/Tjänsterna överförs till Kunden eller Användaren efter det att denne har erlagt betalning för Tjänsten/Tjänsterna. Tjänsten/Tjänsterna kan betalas enbart med användning av de betalningssätt som godkänts av Tjänsteleverantören.

Tjänsten/Tjänsterna anses vara levererad när användarnamn och lösenord har skapats åt Kunden eller Användaren och denne i samband med det kan ta i bruk Tjänsten/Tjänsterna.

Såsom betalningstjänsteleverantör fungerar Klarna Checkout i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. I fall av reklamation ber vi att du i första hand tar kontakt med Tjänsteleverantören.

Tillämplig lag och tvister

På detta avtal och på Tjänsternas användning tillämpas finsk lag, med undantag av den internationella privaträttens lagvalsregler.

Eventuella tvister som härrör från eller berör dessa Villkor ska avgöras i Österbottens tingsrätt eller vad som i framtiden kommer att ordnas i dess ställe.

I det fall Kunden eller Användaren av Tjänsterna är en i enlighet med konsumentskyddslagen avsedd konsument, har denna rätt att väcka talan antingen vid domstolen i den ort i Finland där konsumenten har hemvist eller stadigvarande boendeort.

Avtalets giltighetstid och upphörande

Avtal gällande de avgiftsbelagda Tjänsterna är såsom utgångspunkt i kraft efter att avtalet ingicks.

Båda parter har rätt att häva avtalet till följd av den andra avtalspartens väsentliga avtalsbrott efter att den som ämnar åberopa hävningen har meddelat den andra avtalsparten härom. Vid hävning av avtalet upphör även Kundens eller Användarens rätt att använda Tjänsten/Tjänsterna.

Distansförsäljning och ångerrätt (Kunder eller Användare i egenskap av konsumenter)

Denna punkt gäller enbart en sådan Kund eller Användare som i enlighet med Konsumentskyddslagen (38/1978) avses vara en konsument. För tydlighetens skull konstateras att informationen i denna punkt inte berör företag eller andra juridiska personer.

Konsumentskyddslagen fastställer förutsättningarna för en kund som befinner sig i konsumentposition och dennes rätt att frånträda ett distansförsäljningsavtal på ett senast fjorton (14) dagar efter det att ett avtal om elektronisk leverans av digitalt innehåll ingicks. De av Tjänsteleverantören erbjudna avgiftsbelagda Tjänsterna faller inom ramen för ovan nämnda elektroniska leverans av digitalt innehåll.

Men, observera, genom att Kunden eller Användaren godkänner Villkoren godkänner Kunden eller Användaren i konsumentposition samtidigt att ovan nämnda rättighet att frånträda ett distansförsäljningsavtal åsidosätts. Med andra ord åsidosätts en i konsumentposition varande Kunds eller Användares ångerrätt genom godkännande av Villkoren.

Force majeure

Om uppfyllandet av de skyldigheter som anges i dessa Villkor eller gällande uppfyllande av skyldigheter som separat har avtalats om med Kunden eller Användaren inte är möjliga att tillgodose till följd av force majeure eller andra omständigheter som ligger utanför Tjänsteleverantörens kontroll, ska Tjänsteleverantören befrias från sina skyldigheter utan ersättningsansvar till Kunden eller Användaren under den period som för med sig de omständigheter som förhindrar uppfyllandet av skyldigheten.

Ogiltighet av villkor

Om någon bestämmelse i dessa Villkor konstateras vara olaglig, ogiltig eller icke-verkställningsbar anses förevarande bestämmelse vara borttagen ur dessa Villkor utan att detta inverkar på giltigheten eller verkställbarheten av övriga bestämmelser i Villkoren.

Avtalet i sin helhet

Dessa Villkor utgör tillsammans med din beställning hela avtalet mellan Kunden eller Användaren och Tjänsteleverantören angående din användning av Tjänsten/Tjänsterna och ersätter all tidigare eller samtidig elektronisk, skriftlig eller muntlig kommunikation mellan (den potentiella) Kunden eller Användaren och Tjänsteleverantören angående din användning av Tjänsten/Tjänsterna.

Kontaktuppgifter

I det fall du har frågor gällande Tjänsten/Tjänsterna – tveka inte att ta kontakt med oss:

Bertills & Jung Ab
Besöks- och postadress: Rådhusgatan 21, 65100 Vasa
Telefon: 040-5177140
FO-nummer: 2920653-9
Momsnummer: FI29206539
E-post: info@supportme.fi

om Kunden eller Användaren ytterligare borde vända sig till en expert gällande just den specifika Tjänsten.

Underhåll av Portalen och Tjänsternas tillgänglighet

Portalen och däri tillgängliga Tjänster tillhandahålls i befintligt skick. Trots att Tjänsteleverantören har testat Portalen, Tjänsterna och deras tillgänglighet med hjälp av dator, surfplatta och smarttelefon, kan Tjänsteleverantören inte garantera att Portalen och Tjänsterna i alla lägen fungerar felfritt och utan några som helst störningar på alla olika apparater samt att Portalens och Tjänsternas utformning är exakt likadan på olika apparater.

Tjänsteleverantören kan inte heller garantera att Portalen och Tjänsterna alltid, utan avbrott, är tillgängliga. I det fall tekniska problem uppstår med Portalen och Tjänsterna finns en helpdesk-tjänst tillgänglig vardagar under arbetstid klockan 8:00-16:00. Tjänsteleverantören kan inte hållas ansvarig för de apparater, tillbehör, internetanslutningar eller därmed jämförbar teknisk utrustning Kunden använder i syfte att använda Tjänsten.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för möjliga avbrott, uppdateringar, tekniska fel eller andra motsvarande orsaker på Portalen eller beträffande Tjänsterna samt inte heller för eventuella avbrott i de allmänna kommunikationerna. Vid temporära avbrott i tillgängligheten av mer varaktig karaktär till följd av exempelvis underhåll meddelar B&J sina Kunder om detta senast två (2) arbetsdagar innan avbrottet av mer varaktig karaktär inleds. Tjänsteleverantören svarar inte för någon skada som kan uppstå till följd av att Tjänsten/Tjänsterna inte till alla delar, hela tiden, fungerar felfritt.

Ansvarsbegränsning

Kunden eller Användaren använder Portalen och Tjänsterna på eget ansvar och på egen risk och Portalen jämte Tjänsterna är tillgängliga i befintligt skick.

Under inga omständigheter ska Tjänsteleverantören, dess anställda eller Tjänsteleverantörens samarbetspartners ansvara gentemot en Kund för något som uppstår från eller på något sätt är kopplat till Kundens eller Användarens bruk av Tjänsterna i ond tro. Tjänsteleverantören, dess anställda och Tjänsteleverantörens samarbetspartners ansvarar inte för någon som helst indirekt skada eller indirekt ansvar som uppstår från eller på något sätt är relaterat till Tjänsten eller bruk av Tjänsten.

Tjänsteleverantören har dessutom inget ansvar för fel, avbrott eller kompabilitet i anslutning till Tjänsten och inte heller för dataskyddsrelaterade frågor utöver lagstadgat ansvar.

Tjänsteleverantörens standardiserade digitala innehåll inbegripande Tjänster såsom dokument, föreläsningar, webbkurser, blanketter och mallar samt beställning och leverans av dessa Tjänster till Kunden eller Användaren utgör inte juridiskt bindande råd eller ett uppdragsavtal mellan Tjänsteleverantören eller någon/några av dess samarbetspartners och Kunden eller Användaren. Ett juridiskt uppdragsavtal uppstår enbart om det mellan Kunden eller Användaren och Tjänsteleverantören eller mellan Kunden eller Användaren och någon av Tjänsteleverantörens samarbetspartners uppgörs ett separat uppdragsavtal.

Dataskydd

Det är viktigt för Tjänsteleverantören att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Tjänsteleverantörens från tid till tid ikraftvarande integritetspolicy når du här < >.

Tjänsternas pris och leveransvillkor

Tjänsternas pris framgår i samband med respektive Tjänst på Portalen. Om inget annat anges är priserna i fråga momsfria och moms sätts därför på de respektive priserna i enlighet med från tid till tid gällande lagstiftning.

Tjänsteleverantören förbinder sig rätten att göra ändringar gällande priserna.

Användarrätten till Tjänsten/Tjänsterna överförs till Kunden eller Användaren efter det att denne har erlagt betalning för Tjänsten/Tjänsterna. Tjänsten/Tjänsterna kan betalas enbart med användning av de betalningssätt som godkänts av Tjänsteleverantören.

Tjänsten/Tjänsterna anses vara levererad när användarnamn och lösenord har skapats åt Kunden eller Användaren och denne i samband med det kan ta i bruk Tjänsten/Tjänsterna.

Såsom betalningstjänsteleverantör fungerar Klarna Checkout i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. I fall av reklamation ber vi att du i första hand tar kontakt med Tjänsteleverantören.

Tillämplig lag och tvister

På detta avtal och på Tjänsternas användning tillämpas finsk lag, med undantag av den internationella privaträttens lagvalsregler.

Eventuella tvister som härrör från eller berör dessa Villkor ska avgöras i Österbottens tingsrätt eller vad som i framtiden kommer att ordnas i dess ställe.

I det fall Kunden eller Användaren av Tjänsterna är en i enlighet med konsumentskyddslagen avsedd konsument, har denna rätt att väcka talan antingen vid domstolen i den ort i Finland där konsumenten har hemvist eller stadigvarande boendeort.

Avtalets giltighetstid och upphörande

Avtal gällande de avgiftsbelagda Tjänsterna är såsom utgångspunkt i kraft efter att avtalet ingicks. För det fall att de avgiftsbelagda Tjänsterna tillhandahålls under en tidsperiod som avviker från ovan nämnda tidsperiod framgår därom specifikt på Portalen.

Båda parter har rätt att häva avtalet till följd av den andra avtalspartens väsentliga avtalsbrott efter att den som ämnar åberopa hävningen har meddelat den andra avtalsparten härom. Vid hävning av avtalet upphör även Kundens eller Användarens rätt att använda Tjänsten/Tjänsterna.

Distansförsäljning och ångerrätt (Kunder eller Användare i egenskap av konsumenter)

Denna punkt gäller enbart en sådana Kund eller Användare som i enlighet med Konsumentskyddslagen avses vara en konsument. [Således äger inte företagskunder rätt att åberopa ångerrätt av en beställd Tjänst/beställda Tjänster.]

Konsumentskyddslagen fastställer förutsättningarna för en kund som befinner sig i konsumentposition och dennes rätt att frånträda ett distansförsäljningsavtal på ett entydigt sätt senast fjorton (14) dagar efter det att ett avtal om elektronisk leverans av digitalt innehåll ingicks. De av Tjänsteleverantören erbjudna avgiftsbelagda Tjänsterna faller inom ramen för ovan nämnda elektroniska leverans av digitalt innehåll. Rätten att inom 14 dagar frånträda det avtal som fungerar som grund för de avgiftsbelagda Tjänsterna i fråga räknas från den dag då avtal om ifrågavarande Tjänst/Tjänster ingicks och användarnamn och lösenord skapades.

Kunden eller Användaren har dock inte rätt att åberopa denna rättighet till att frånträda avtalet om Tjänsten/Tjänsterna levereras till Kunden/Användaren innan nämnda tid om 14 dagar i det fall att Kunden eller Användaren ger sitt samtycke härtill.

Genom att ingå avtal om Tjänsten/Tjänsterna med Tjänsteleverantören ger Kunden eller Användaren på samma gång sitt samtycke till att Tjänsten/Tjänsterna anses vara inledd/inledda då Kundens eller Användarens användarnamn och lösenord skapas och Kunden eller Användaren således kan ta i bruk Tjänsten/Tjänsterna.

Force majeure

Om uppfyllandet av de skyldigheter som anges i dessa Villkor eller gällande uppfyllande av skyldigheter som separat har avtalats med Kunden eller Användaren inte är möjliga till följd av force majeure eller andra omständigheter som ligger utanför Tjänsteleverantörens kontroll, ska Tjänsteleverantören befrias från sina skyldigheter utan ersättningsansvar till Kunden eller Användaren under den period som för med sig de omständigheter som förhindrar uppfyllandet av skyldigheten.

Ogiltighet av villkor

Om någon bestämmelse i dessa Villkor konstateras vara olaglig, ogiltig eller icke-verkställningsbar anses förevarande bestämmelse vara borttagen ur dessa Villkor utan att detta inverkar på giltigheten eller verkställbarheten av övriga bestämmelser i Villkoren.

Avtalet i sin helhet

Dessa Villkor utgör tillsammans med din beställning hela avtalet mellan Kunden eller Användaren och Tjänsteleverantören angående din användning av Tjänsten/Tjänsterna och ersätter all tidigare eller samtidig elektronisk, skriftlig eller muntlig kommunikation mellan (den potentiella) Kunden eller Användaren och Tjänsteleverantören angående din användning av Tjänsten/Tjänsterna.

Kontaktuppgifter

I det fall du har frågor gällande Tjänsten/Tjänsterna – tveka inte att ta kontakt med oss:

Bertills & Jung Ab
Besöks- och postadress: Rådhusgatan 21, 65100 Vasa
Telefon: 040-5177140
FO-nummer: 2920653-9
Momsnummer: FI29206539
E-post: info@supportme.fi