Käyttäjäehdot ja tietoturvaseloste

Näitä tilaus- ja käyttöehtoja (jäljempänä Ehdot) sovelletaan 28.1.2020 lähtien, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Henkilötietojen käsittelyperiaatteet (tietoturvaseloste) on laadittu 28.1.2020, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Ne löytyvät täältä.

Pyydämme sinua tarkistamaan sivustostamme aika ajoin, onko Ehtoja ja henkilötietojen käsittelyperiaatteita päivitetty.


Ehtojen soveltamisala ja Palveluntarjoaja

Nämä ehdot koskevat palveluja (jäljempänä Palvelu tai Palvelut), joita tarjotaan SupportMe-portaalin kautta (eri aikoina voimassa olevien verkko-osoitteiden kautta, kuten osoitteessa www.supportme.fi) sekä asiakassuhdetta, joka syntyy, kun 18 vuotta täyttänyt fyysinen henkilö, yritys tai muu oikeushenkilö (jäljempänä Asiakas) tekee sopimuksen SupportMe-palvelun käyttöä koskevan palvelun palveluntarjoajan Bertills & Jung Ab:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) kanssa. 

Palveluihin kuuluvat muun muassa henkilöstöhallintoon liittyvien asiakirjojen, luentojen, verkkokoulutusten, lomakkeiden, testien, asiakirjapohjien, asiantuntijapalvelujen ja HR-tukityökalun SupportConsulting tarjoaminen ja myyminen. 

Bertills & Jung Ab tarjoaa Asiakkaiden käyttöön SupportMe-portaalin (jäljempänä Portaali tai SupportMe). Portaalin avulla yritykset voivat kehittää ja yksinkertaistaa henkilöstöhallintoaan. SupportMe-portaalin tarkoituksena on osoittaa, että hyvin hoidetut henkilöstöosastot luovat suotuisaa työilmapiiriä ja edistävät liiketoimintaa, mikä puolestaan edistää yritysten menestystä ja kasvua. SupportMe on yrityksen oikea käsi. 

Erilaiset Palvelut, jotka liittyvät esimerkiksi työnohjaukseen ja valmennukseen, viestintään ja johtamiseen, juridiikkaan ja työoikeuteen, rekrytointiin ja hakijoiden arviointiin, sekä HR-tukityökalu SupportConsulting, voivat helpottaa henkilöstöasioista vastaavien työntekijöiden arkea. SupportMe luo yritykselle perusteellisen digitaalisen tietokannan. 


Sopimuksen syntyminen

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille syntyy sitova sopimus, kun Asiakas on tilannut Palvelun Palveluntarjoajan ylläpitämässä Portaalissa ja Palveluntarjoaja on käsitellyt tilauksen ja vahvistanut hyväksyvänsä sen, tai kun Asiakas ja Palveluntarjoaja ovat muulla tavoin kirjallisesti tai sähköisesti allekirjoittaneet sopimuksen tai Asiakas on muulla tavoin kirjallisesti myöntänyt Palveluntarjoajalle luvan hänen henkilötietojensa käsittelemiseen. 

Asiakas hyväksyy nämä Ehdot ja Palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelyperiaatteet tehdessään yhden tai useamman Palvelun tilauksen Portaalissa ja rekisteröityessään tämän Palvelun tai näiden Palvelujen käyttäjäksi (jäljempänä Käyttäjä) sekä sitoutuu noudattamaan Ehtoja koko sopimuksen voimassaoloajan. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä Asiakkaan tilausta. Ehtoja noudatetaan koko sopimuksen voimassaoloajan. 


Palvelujen sisältö

Palveluntarjoajan verkkokaupan kautta tarjoamia maksullisia Palveluja ovat henkilöstöhallintoon liittyvät asiakirjat, luennot, verkkokoulutukset, lomakkeet, testit ja asiakirjapohjat. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Palvelujen sisältö vastaa oleellisin osin Palveluntarjoajan Portaalissa julkaisemia kuvauksia ja määritelmiä. Palvelujen sisältökuvaukset ovat Portaalissa. 


Muutokset Ehtoihin ja Palveluihin

Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus tehdä muutoksia Ehtoihin ja Palveluihin. Palveluntarjoaja ilmoittaa merkittävistä Ehtojen ja Palvelujen muutoksista Palveluntarjoajan Portaalissa ja/tai Asiakkaille tai Käyttäjille sähköpostitse. Tällaiset muutokset tulevat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. 

Mikäli muutoksen voimaantuloajankohtaa ei erikseen ole ilmoitettu, muutos tulee voimaan sen tekohetkellä. 

Jos Asiakas tai Käyttäjä jatkaa Palvelujen käyttöä muutoksen tai muutosten voimaantulon jälkeen, Asiakkaan tai Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuvan noudattamaan niitä. 


Palvelujen käyttäminen

Asiakas tai Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua Ehtojen, voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Asiakas ei saa käyttää Palvelua tai Palveluja laittomalla, sopimattomalla tai haitallisella tavalla tai laittomaan, lainvastaiseen, sopimattomaan tai haitalliseen tarkoitukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. 

Kun Asiakas tai Käyttäjä tekee sopimuksen Palveluntarjoajan kanssa, Asiakas tai Käyttäjä saa rajoitetun ja ei-yksinoikeudellisen käyttöoikeuden valittuun Palveluun tai valittuihin Palveluihin. Ennen käyttöoikeuden syntymistä Asiakas tai Käyttäjä on tehnyt Palvelua tai Palveluja koskevan sopimuksen, luonut käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä suorittanut maksun ostoskoriin lisäämästään Palvelusta tai lisäämistään Palveluista.

Palveluntarjoajan verkkokaupan kautta tarjoamat maksulliset Palvelut – henkilöstöhallintoon liittyvät asiakirjat, luennot, verkkokoulutukset, lomakkeet, testit ja asiakirjapohjat – ovat lähtökohtaisesti Asiakkaan tai Käyttäjän ladattavissa ja saatavilla siitä päivästä lähtien, jona Asiakkaan tai Käyttäjän käyttöoikeus alkaa eli kun sopimus on tehty, käyttäjätunnus ja salasana on luotu ja maksu suoritettu. 

Palveluntarjoajan verkkokaupan kautta tarjoamat maksulliset Palvelut – henkilöstöhallintoon liittyvät asiakirjat, luennot, verkkokoulutukset, lomakkeet, testit ja asiakirjapohjat – sekä niiden käyttöoikeus ovat aina henkilökohtaisia ja kuuluvat tilauksen yhteydessä määritetylle Asiakkaalle tai Käyttäjälle. Asiakas tai Käyttäjä ei saa siirtää Palvelun tai Palvelujen käyttöoikeutta muille, sillä kyseinen Palvelu tai kyseiset Palvelut ovat käytettävissä vain Palveluntarjoajan Portaalissa olevilla Asiakkaan tai Käyttäjän omilla sivuilla. 

Asiakas tai Käyttäjä saa vapaasti käyttää henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja, kuten sopimuspohjia, oman sisäisen liiketoimintansa tarkoituksiin sekä muokata ja kopioida tällaisia henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja. Asiakas tai Käyttäjä ei saa millään tavalla myötävaikuttaa siihen, että nämä maksulliset Palvelut joutuvat julkiseen jakeluun esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai muussa kanavassa. 

Kun Asiakas tai Käyttäjä ostaa standardoituja Palveluja, kuten henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja ja asiakirjapohjia sekä verkkokoulutuksia, Asiakas hyväksyy, ettei Palvelua tai Palveluja ole millään tavalla räätälöity Asiakkaan tai Käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin. 

Mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Asiakas tai Käyttäjä on toiminut Ehtojen vastaisesti, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Asiakkaan tai Käyttäjän käyttöoikeus ja ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin. Asiakkaalla tai Käyttäjällä ei tällaisessa tilanteessa ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai jo suoritetun maksun palautukseen. 

Kaikenlainen Palveluntarjoajan Palvelujen myynti, jälleenmyynti ja jakelu on kielletty, ellei Palveluntarjoaja ole antanut siihen nimenomaista suostumustaan. 


Rekisteröityminen ja käyttäjätunnus

Maksullisten Palvelujen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityminen tehdään ensimmäisen tilauksen teon yhteydessä. Asiakas vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat oikeelliset, täsmälliset ja totuudenmukaiset. 

Palvelujen käyttöoikeuden saaminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka ovat aina henkilökohtaisia. Asiakas tai Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksen ja salasanan turvallisesta säilyttämisestä sekä siitä, ettei niitä luovuteta ulkopuolisille. 

Mikäli Asiakas tai Käyttäjä epäilee tai tietää, että hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa ovat paljastuneet tai että ne ovat voineet päätyä asiattoman tahon haltuun, Asiakkaan tai Käyttäjän on ilmoitettava asiasta Palveluntarjoajalle. Mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Asiakkaan tai Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat paljastuneet tai mikäli Asiakas tai Käyttäjä on rikkonut näitä Ehtoja tai muuten toiminut vilpillisesti, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjätunnus ja salasana tai muulla tavoin estää pääsy käyttäjätilin tietoihin. 


Immateriaalioikeudet

Kaikkien Palvelujen, mukaan lukien ohjelmistojen, käyttäjärajapinnan sekä Palveluntarjoajan tarjoaman sisällön immateriaalioikeudet omistavat Palveluntarjoaja ja Palveluntarjoajan mahdolliset ulkopuoliset lisenssintarjoajat. 


Palvelujen sisältämät tiedot

Palveluntarjoaja on suunnitellut Palvelut huolellisesti ja tarkasti sekä pyrkinyt varmistamaan, että niiden sisältämät tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Tästä huolimatta Palveluntarjoaja ei myönnä takuita Palvelujen sisältämien tietojen virheettömyydestä, täsmällisyydestä tai ajantasaisuudesta. 

Asiakas tai Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänen hankkimansa Palvelu tai Palvelut vastaavat hänen käyttötarkoituksiaan, eikä Palveluntarjoaja vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun tai Palvelujen sisältämien tietojen käyttämisestä tai tulkinnasta. Asiakkaan tai Käyttäjän tulee arvioida Palvelun tai Palvelujen soveltuvuus kulloiseenkin käyttötarkoitukseen ennen Palvelun tai Palvelujen käyttöönottoa. 

Asiakkaan tai Käyttäjän vastuulla on arvioida, soveltuuko Palvelu Portaalin kuvauksen mukaisena Asiakkaan tai Käyttäjän tarpeisiin vai tarvitseeko Asiakas tai Käyttäjä lisäksi asiantuntijapalvelua.


Portaalin ylläpito ja Palvelujen käytettävyys

Portaali ja sen sisältämät Palvelut tarjotaan sellaisenaan. Palveluntarjoaja on testannut Portaalia, Palveluja ja niiden käytettävyyttä tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella. Tästä huolimatta Palveluntarjoaja ei voi taata, että Portaali ja Palvelut toimivat aina moitteettomasti ja häiriöittä kaikilla laitteilla tai että Portaalin ja Palveluiden ulkoasu on identtinen kaikilla laitteilla. 

Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että Portaali ja Palvelut olisivat käytettävissä aina ilman katkoja. Mikäli Portaalissa tai Palveluissa ilmenee teknisiä ongelmia, käytettävissä on tukipalvelu arkisin kello 9.00–15.00. Palveluntarjoaja ei vastaa laitteista, oheislaitteista, internetyhteyksistä eikä vastaavista teknisistä varusteista, joiden avulla Asiakas tai Käyttäjä käyttää Palvelua. 

Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista käyttökatkoista, päivityksistä, teknisistä vioista eikä vastaavista syistä, joiden vuoksi Portaali tai Palvelut eivät ole käytettävissä eikä mahdollisista yleisten tietoliikenneyhteyksien käyttökatkoista. Mikäli Portaalissa tai Palveluissa ilmenee pitkäkestoinen tilapäinen käyttökatko, esimerkiksi ylläpidon vuoksi, Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttökatkosta Asiakkaille tai Käyttäjille viimeistään kaksi (2) työpäivää ennen käyttökatkon alkamista. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka syntyvät sen seurauksena, että Palvelu tai Palvelut eivät kaikilta osin aina toimi virheettömästi. 


Vastuuvarauma

Asiakas tai Käyttäjä käyttää Portaalia ja Palveluja omalla vastuullaan ja omalla riskillään, ja Portaali ja Palvelut tarjotaan käyttöön sellaisenaan. 

Palveluntarjoaja, sen työntekijät ja yhteistyökumppanit eivät missään tilanteessa ole vastuussa Asiakkaalle tai Käyttäjälle tilanteista, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakas tai Käyttäjä käyttää Palveluja vilpillisesti. Palveluntarjoaja, sen työntekijät ja yhteistyökumppanit eivät vastaa epäsuorista vahingoista tai vastuista, jotka syntyvät epäsuorasti liittyen Palveluun tai Palvelun käyttämiseen. 

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa vioista, käyttökatkoista tai Palveluun liittyvästä yhteensopivuudesta eikä tietosuoja-asioista laissa määrättyä laajemmin.

Palveluntarjoajan vakiomuotoinen digitaalinen Palvelusisältö, kuten asiakirjat, luennot, verkkokurssit, lomakkeet ja asiakirjapohjat sekä Asiakkaan tai Käyttäjän näistä Palveluista tekemät tilaukset ja toimitukset eivät muodosta juridisesti sitovia neuvoja tai toimeksiantosopimusta Asiakkaan tai käyttäjän ja Palveluntarjoajan tai palveluntarjoajan yhteistyökumppanin/yhteistyökumppanien välille. Juridinen toimeksiantosopimus syntyy Asiakkaan tai Käyttäjän ja Palveluntarjoajan tai Asiakkaan tai Käyttäjän ja Palveluntarjoajan yhteistyökumppanin/yhteiskumppanien välille vain, kun siitä laaditaan erillinen toimeksiantosopimus tai siihen verrattava asiakirja.


Tietosuoja

Palveluntarjoajalle on tärkeää, että voit luottaa meihin, kun käsittelemme henkilötietojasi. Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevat henkilötietojen käsittelyperiaatteet ovat luettavissa täällä.


Palvelujen hinnat ja toimitusehdot

Palvelujen hinnat käyvät ilmi kunkin palvelun kohdalta Portaalista. Jos toisin ei ole ilmoitettu, hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja niihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. 

 

Palveluntarjoajalla on oikeus hinnanmuutoksiin. 

 

Palvelun tai Palvelujen käyttöoikeus siirtyy Asiakkaalle tai Käyttäjälle, kun hän on suorittanut maksun Palvelusta tai Palveluista. Palvelu tai Palvelut voidaan maksaa vain Palveluntarjoajan hyväksymillä maksutavoilla. 

 

Palvelu tai Palvelut katsotaan toimitetuiksi, kun Asiakkaalle tai Käyttäjälle on luotu käyttäjätunnus ja salasana ja hän pystyy ottamaan Palvelun tai Palvelut käyttöön. 

 

Maksunvälittäjänä toimii Klarna Checkout yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Reklamaatiotilanteissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Palveluntarjoajaan. 


Sovellettava laki ja kiistojen ratkaisu

Tähän sopimukseen ja Palvelujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, ja poikkeuksena ovat kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasäännöt. 

 

Näistä Ehdoista mahdollisesti aiheutuvat kiistat ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa tai sitä tulevaisuudessa mahdollisesti korvaavassa tahossa.

 

Mikäli Asiakas tai Palvelujen Käyttäjä tulkitaan kuluttajansuojalain mukaisesti kuluttajaksi, hänellä on oikeus nostaa kanne Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa tai vakinaisen asuinkuntansa tuomioistuimessa. 


Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Maksullisia Palveluja koskeva sopimus on lähtökohtaisesti voimassa sopimuksen tekohetkestä lähtien. 

 

Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus toisen osapuolen merkittävän sopimusrikon vuoksi, kun irtisanomista vaatinut osapuoli on ilmoittanut asiasta toiselle osapuolelle. Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä päättyy myös Asiakkaan tai Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua ja Palveluja. 


Etämyynti ja peruutusoikeus (kun Asiakas tai Käyttäjä on kuluttaja)

Tämä kohta koskee ainoastaan niitä Asiakkaita tai Käyttäjiä, joiden katsotaan kuluttajasuojalain (38/1978) mukaan olevan kuluttajia. Selkeyden vuoksi todettakoon, että tämä kohta ei koske yrityksiä eikä oikeushenkilöitä. 

 

Kuluttajansuojalaissa määritellään, milloin asiakkaan katsotaan olevan kuluttaja, ja todetaan, että kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Palveluntarjoajan tarjoamat maksulliset Palvelut kuuluvat laissa tarkoitettuihin sähköisesti toimitettaviin digitaalisiin sisältöihin. 

 

On kuitenkin huomattava, että Ehdot hyväksyessään kuluttajaksi luokiteltava Asiakas tai Käyttäjä luopuu etämyyntiä koskevasta peruuttamisoikeudestaan. Toisin sanoen kun Asiakas tai Käyttäjä hyväksyy Ehdot, hänen ei enää katsota olevan kuluttaja. 


Force majeure

Mikäli Palveluntarjoajan ei ole mahdollista täyttää näiden Ehtojen mukaisia velvoitteitaan tai erikseen Asiakkaan tai Käyttäjän kanssa sovittuja velvoitteitaan ylivoimaisen esteen (force majeure) tai muiden Palveluntarjoajan hallinnan ulkopuolella olevien olosuhteiden vuoksi, Palveluntarjoaja vapautetaan korvausvastuusta Asiakkaalle tai Käyttäjälle siksi ajaksi, jonka poikkeustilanne estää velvoitteiden täyttämisen.


Pätemättömät ehdot

Mikäli jokin Ehtojen kohta muuttuu laittomaksi, pätemättömäksi tai toteutuskelvottomaksi, kyseinen ehto katsotaan poistetuksi Ehdoista, eikä se vaikuta muiden Ehtojen voimassaoloon tai pätevyyteen. 


Koko sopimus

Nämä Ehdot ja Asiakkaan tai Käyttäjän tekemä tilaus yhdessä muodostavat Asiakkaan tai Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välisen koko sopimuksen koskien Palvelun tai Palvelujen käyttöä, ja ne korvaavat kaikki aiemmat tai samanaikaisesti luodut Palvelua tai Palveluja koskevat sähköiset, kirjalliset tai suulliset sopimukset (mahdollisen) Asiakkaan tai Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä. 


Yhteystiedot

Palveluun tai Palveluihin liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä:

 

Bertills & Jung Ab

Käynti- ja postiosoite: Raastuvankatu 21, 65100 Vaasa

Puhelin:+358 50 354 27 20

Y-tunnus: 2920653-9

ALV-tunnus: FI29206539

Sähköposti: info@supportme.fi