Anna Bertills: ”Erilainen kohtelu voi olla ok, syrjintä ei”

Tuletko usein miettineeksi, miten tasa-arvoista porukkaa johdat? Tiesitkö, että tasa-arvolla on suuri merkitys myös yrityksen toiminnan tulevaisuudelle?


Arjen kiireissä ei aina tahdo löytyä aikaa oman organisaation tai yrityskulttuurin tarkasteluun. Esimiehen on kuitenkin tärkeä miettiä, miten tasa-arvoa voi edistää työn arjessa – ja rekrytoinnissa. Työnantajalla, joka työllistää säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, täytyy olla suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Työnantajana sinulla on velvollisuus ottaa selvää laeista ja työskennellä herkeämättömästi sellaisen työpaikan eteen, jossa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja ilman sukupuoleen, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Syrjintäkielto on voimassa kaikissa yhteyksissä.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. On kuitenkin todella tärkeää, että työnantaja ja työntekijä muistavat, ettei erilainen kohtelu ole sama asia kuin syrjintä.

Finlex selventää, mitä pidetään erilaisena kohteluna ja mitä syrjintänä: ”Erilainen kohtelu työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa palvelusuhteessa sekä työharjoittelussa ja muussa vastaavassa toiminnassa samoin kuin työhön tai palvelukseen otettaessa on oikeutettua, jos kohtelu perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin, ja kohtelu on oikeasuhteista oikeutettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Ikään tai asuinpaikkaan perustuva erilainen kohtelu on lisäksi oikeutettua, jos kohtelulla on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita koskeva tavoite taikka jos erilainen kohtelu johtuu eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista.”

Erilainen kohtelu voi olla ok, syrjintä ei konflikteihin, jos ei tiedä, miten erilainen kohtelu ja syrjintä eroavat toisistaan ja mitä laki niistä sanoo. Tavoitteena on voida työskennellä tasa-arvoisen työympäristön eteen, joka on perusta terveelle ja hyvin toimivalle työpaikalle. Tasa-arvon unohtaminen voi johtaa paitsi konflikteihin, myös oikeudellisiin toimiin ja mahdollisiin korvauksiin, jotka voivat vahingoittaa sekä yrityksen taloutta että mainetta.

Lähteet: THL, Stat.fi