Anna Bertills: Särbehandling kan vara okej, men inte diskriminering

Hur ofta tänker du på hur jämställt team du leder? Vet du om att det har en stor betydelse också för verksamhetens framgång?

När vardagen kommer på så är det inte alla gånger så enkelt att avsätta tid för att syna egen organisation eller företagsklimatet överlag. Men som ledare är det viktigt att tänka på hur man främjar jämlikhet på arbetsplatsen i vardagen  och dit hör också rekrytering. En arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ska ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling.

Du som arbetsgivare har en skyldighet att ta reda på vad som är lagen och att ständigt arbeta för en trygg arbetsplats där alla behandlas rättvist och utan dömande på basis av kön, religion eller sexuella läggning. Diskrimineringsförbud gäller i alla sammanhang.

Enligt diskrimineringslagen (1325/2014) får ingen diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Men där är väldigt viktigt att man som  arbetsgivare och arbetstagare kommer ihåg att särbehandling inte är samma sak som diskriminering. Finlex redogör vad som anses som särbehandling och vad som är diskriminering.

”Särbehandling är berättigad i arbetsavtalsförhållanden och offentligrättsliga anställningar, vid arbetspraktik och annan motsvarande verksamhet och i anställningssituationer, om särbehandlingen föranleds av verkliga och avgörande krav som gäller arbetsuppgifternas art och utförande och särbehandlingen är proportionerlig för att ett legitimt syfte ska uppnås.”

Dessutom är särbehandling på grund av ålder eller boningsort berättigad, om särbehandlingen har ett objektivt och befogat syfte som gäller sysselsättningspolitik eller arbetsmarknad eller om särbehandlingen beror på åldersgränser som enligt lag utgör en förutsättning för att erhålla pensionsförmåner och förmåner vid arbetsoförmåga.”

Det är  lätt att hamna i konflikt om man inte kan skillnaderna mellan diskriminering och särbehandling samt dess villkor i lagen. Syftet är att kunna jobba fram en jämställd arbetsmiljö som skall vara grunden för en frisk och välfungerande arbetsplats. Förbiser man det så kan det leda till  konflikter och också rättsliga åtgärder med möjliga kompensationer som kan skada både företagets ekonomi samt rykte.